Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Loki 
 Diệu Yến 
 144 
 BacSyThuY 
 Tà phái 
 9 
 1,794,020 
 3 
2
 LungTungCung 
 Diệu Yến 
 144 
 Money 
 Chính phái 
 9 
 1,511,030 
 1 
3
 Opple 
 Diệu Yến 
 143 
 DanGiaKiem 
 Tà phái 
 9 
 1,508,630 
 0 
4
 Cave3 
 Diệu Yến 
 141 
 Cave1 
 Tà phái 
 9 
 481,440 
 0 
5
 NhinEmNe 
 Diệu Yến 
 140 
 Onepiece 
 Tà phái 
 9 
 980,900 
 0 
6
 vip12 
 Diệu Yến 
 136 
 DanGiaKiem 
 Chính phái 
 8 
 570,200 
 0 
7
 Nami 
 Diệu Yến 
 136 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 217,980 
 0 
8
 Franky 
 Diệu Yến 
 135 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 215,920 
 0 
9
 Robin 
 Diệu Yến 
 135 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 163,900 
 0 
10
 BoaHancock 
 Diệu Yến 
 135 
 Onepiece 
 Tà phái 
 8 
 113,800 
 0 
11
 GietMuon 
 Diệu Yến 
 134 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 124,860 
 0 
12
 Xinh 
 Diệu Yến 
 134 
 FairyTail 
 Tà phái 
 8 
 123,019 
 0 
13
 MaThanCung 
 Diệu Yến 
 134 
 Money 
 Chính phái 
 8 
 165,860 
 0 
14
 DieuNhi 
 Diệu Yến 
 134 
 ModGuil 
 Tà phái 
 8 
 111,500 
 0 
15
 TieuYen 
 Diệu Yến 
 133 
 Money 
 Chính phái 
 8 
 142,650 
 0 
16
 KuHoai 
 Diệu Yến 
 131 
  
 Chính phái 
 8 
 107,480 
 0 
17
 LaVieeee 
 Diệu Yến 
 130 
 BacSyThuY 
 Tà phái 
 8 
 312,700 
 0 
18
 TayVuongNu 
 Diệu Yến 
 130 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 103,860 
 0 
19
 EmGaiMua 
 Diệu Yến 
 129 
 Fast 
 Chính phái 
 7 
 102,780 
 0 
20
 LieuMi 
 Diệu Yến 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 104,620 
 0 
21
 TienHoang 
 Diệu Yến 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 300,980 
 0 
22
 Cave90 
 Diệu Yến 
 126 
 LinhBanTia 
 Tà phái 
 7 
 101,260 
 0 
23
 DieuYen 
 Diệu Yến 
 126 
 Fast 
 Chính phái 
 6 
 107,440 
 0 
24
 DungNhinEm 
 Diệu Yến 
 125 
 Onepiece 
 Tà phái 
 7 
 300,280 
 0 

Trang 0 của 3 | 0 1 2 |