Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 babaradu 
 Hàn Bảo Quân 
 141 
 Onepiece 
 Tà phái 
 9 
 1,518,140 
 0 
2
 HanBaoQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 141 
 BacSyThuY 
 Chính phái 
 9 
 629,460 
 0 
3
 OpDo91 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 Cave1 
 Tà phái 
 9 
 235,830 
 0 
4
 DaoThiMocTra 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 Onepiece 
 Tà phái 
 9 
 224,540 
 0 
5
 Goddess 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 Valkyrie 
 Chính phái 
 8 
 112,760 
 0 
6
 81Glayp 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
 Fast 
 Chính phái 
 8 
 221,240 
 0 
7
 ThienMaDao 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
 ThanMaClan 
 Tà phái 
 8 
 112,360 
 0 
8
 QuanKun 
 Hàn Bảo Quân 
 131 
 DaiBang 
 Chính phái 
 8 
 110,180 
 0 
9
 HanPhiQuang 
 Hàn Bảo Quân 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 103,780 
 0 
10
 TinConThu 
 Hàn Bảo Quân 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 104,796 
 0 
11
 LunThiSao 
 Hàn Bảo Quân 
 125 
 Xitxitxit 
 Tà phái 
 7 
 102,460 
 0 
12
 Cave 
 Hàn Bảo Quân 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 100,580 
 0 
13
 NuSatThu 
 Hàn Bảo Quân 
 124 
 Fast 
 Tà phái 
 7 
 101,260 
 0 
14
 VTV1 
 Hàn Bảo Quân 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 101,540 
 0 
15
 VTV2 
 Hàn Bảo Quân 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 101,560 
 0 
16
 VTVT4 
 Hàn Bảo Quân 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 101,540 
 0 
17
 VTV5 
 Hàn Bảo Quân 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 101,540 
 0 
18
 VTV3 
 Hàn Bảo Quân 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 101,540 
 0 
19
 MAIMAIYEUHUONG 
 Hàn Bảo Quân 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 101,540 
 0 
20
 VTVT6 
 Hàn Bảo Quân 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 101,540 
 0 
21
 VoDanhHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 121 
 Fast 
 Tà phái 
 7 
 101,160 
 0 
22
 Lv9999 
 Hàn Bảo Quân 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 300,100 
 0 
23
 QuanBao 
 Hàn Bảo Quân 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 300,100 
 0 
24
 HoaLong 
 Hàn Bảo Quân 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 300,100 
 0 

Trang 0 của 5 | 0 1 2 |