Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 XxDHLxX 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 BacSyThuY 
 Chính phái 
 9 
 1,596,550 
 2 
2
 CoBeBanDam 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 Money 
 Chính phái 
 9 
 915,456 
 0 
3
 MonKey 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 Money 
 Chính phái 
 9 
 1,502,050 
 0 
4
 MoToZola 
 Đàm Hoa Liên 
 139 
 DanGiaKiem 
 Chính phái 
 8 
 953,120 
 0 
5
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 Fast 
 Tà phái 
 8 
 166,160 
 0 
6
 HoaLienTyTy 
 Đàm Hoa Liên 
 129 
 HuynhDeBang 
 Chính phái 
 7 
 104,860 
 0 
7
 BatTuDaiSu 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 HopTacXa 
 Tà phái 
 7 
 101,740 
 0 
8
 ChimCongTu 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 101,180 
 0 
9
 ChuotYeuGao 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 102,000 
 0 
10
 xJenny 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 7 
 100,880 
 0 
11
 PDamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 300,120 
 0 
12
 qweqwrwqr 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Chính phái 
 2 
 300,100 
 0 
13
 TryHard 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 300,140 
 0 
14
 vavsav 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Chính phái 
 2 
 300,100 
 0 
15
 dvvcvxc 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Chính phái 
 2 
 300,100 
 0 
16
 eqwfwe 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Chính phái 
 2 
 300,100 
 0 
17
 fasfasfas 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Chính phái 
 2 
 300,100 
 0 
18
 Franky1 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 300,100 
 0 
19
 Franky2 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 300,100 
 0 
20
 Franky3 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 300,100 
 0 
21
 Huzzt 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Tà phái 
 2 
 300,100 
 0 
22
 hyzzz 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Tà phái 
 2 
 300,100 
 0 
23
 Dbufff1 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 300,100 
 0 
24
 dhsdrg 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
  
 Chính phái 
 2 
 300,100 
 0 

Trang 0 của 2 | 0 1 2 |